tichý, Ø98mm, 170÷240m3/h, 24÷26W, 230V AC, IP X4

tichý, Ø123mm, 230÷340m3/h, 25÷30W, 230V AC, IP X4

tichý, Ø147mm, 405÷555m3/h, 45÷52W, 230V AC, IP X4

tichý, Ø157mm, 405÷555m3/h, 45÷52W, 230V AC, IP X4

tichý, Ø198mm, 810÷1020m3/h, 78÷110W, 230V AC, IP X4

tichý, Ø248mm, 1050÷1330m3/h, 127÷178W, 230V AC, IP X4

tichý, Ø313mm, 1530÷1950m3/h, 213÷313W, 230V AC, IP X4