drôt FE 1,4mm x 100m viazací radlovací

drôt FE 2,5mm x 100m viazací radlovací

drôt FE 3,1mm x 100m viazací radlovací

Drôt napínací PVC 2,6mm 26m rolka

Drôt napínací PVC 2,6mm 52m rolka

Drôt napínací PVC 2,6mm 78m rolka

Drôt napínací PVC 3,4mm 26m rolka

Drôt napínací PVC 3,4mm 52m rolka

Drôt napínací PVC 3,4mm 78m rolka

Drôt napínací Zn 2,0mm 26m rolka

Drôt napínací Zn 2,0mm 50m rolka

Drôt napínací Zn 2,0mm 78m rolka

Drôt napínací Zn 2,2mm 100m rolka

Drôt napínací Zn 3,15mm 26m rolka

Drôt napínací Zn 3,15mm 52m rolka

Drôt napínací Zn 3,15mm 80m rolka

Drôt ostnatý PVC 2,5/2,0mm 100m rolka

Drôt ostnatý Zn 2,0/1,8mm 100m rolka

Drôt ostnatý Zn 2,0/1,8mm 250m rolka

Drôt ostnatý Zn 2,0/1,8mm 50m rolka

drôt viazací pogumovaný 3mm 8m rolka

drôt viazací pogumovaný 4mm 6m rolka

drôt viazací pogumovaný 5mm 4m rolka

Drôt viazací pozinkovaný 0,6mmx30m Zn