uhlomer digitálny s pravítkom 200mm FESTA

uhlomer oblúkový 0-180° 150x200mm INOX FESTA

uhlomer oblúkový 0-180° 230x500mm

uhlomer oblúkový 0-180° 300x500mm INOX FESTA

uholník al 350mm hliníkový

uholník al 400mm hliníkový

uholník čierny 300x200mm oceľový

uholník čierny 600x400mm oceľový

uholník murársky 1000x450mm

uholník murársky 300x200mm

uholník murársky 500x250mm

uholník murársky 700x300mm

uholník stolársky 200x125mm FESTA

uholník stolársky 250mm žltý

uholník stolársky 250x135mm FESTA

uholník stolársky 300mm žltý

uholník stolársky 300x135mm FESTA

uholník stolársky 350mm žltý

uholník stolársky 350x190mm FESTA

uholník stolársky 400mm žltý

uholník stolársky 400x190mm FESTA

uholník stolársky 500x210mm FESTA

uholník tesársky 1000x360mm FESTA

uholník tesársky 500x250mm FESTA