9,59  bez DPH

bit 3/16 25mm S2 10ks

9,59  bez DPH

bit 5/32 25mm S2 10ks

bit a adaptér sada 28 druhov

7,78  bez DPH

bit H 1,5mm 25mm S2, 10ks

7,78  bez DPH

bit H 2,0mm 25mm S2, 10ks

7,78  bez DPH

bit H 2,5mm 25mm S2, 10ks

7,78  bez DPH

bit H 3,0mm 25mm S2, 10ks

7,78  bez DPH

bit H 4,0mm 25mm S2, 10ks

7,78  bez DPH

bit H 5,0mm 25mm S2, 10ks

7,78  bez DPH

bit H 5,5mm 25mm S2, 10ks

7,78  bez DPH

bit H 6,0mm 25mm S2, 10ks

bit HTa 2,0mm 25mm S2, 10ks

bit HTa 2,5mm 25mm S2, 10ks

bit HTa 4,0mm 25mm S2, 10ks

bit HTa 5,0mm 25mm S2, 10ks

bit jemný s adaptérom sada 32ks

5,46  bez DPH

bit S 3,0mm 25mm S2, 10ks

bit S 3,0mm 25mm TiN S2, 10ks

5,46  bez DPH

bit S 4,0mm 25mm S2, 10ks

bit S 4,0mm 25mm TiN S2, 10ks

5,46  bez DPH

bit S 5,0mm 25mm S2, 10ks

bit S 5,0mm 25mm TiN S2, 10ks

5,46  bez DPH

bit S 6,0mm 25mm S2, 10ks

bit S 6,0mm 25mm TiN S2, 10ks