so svorkou, 50x29x22mm, 1 x 1÷6mm², IPX8

so svorkou, 53x49x22mm, 3 x 1÷6mm², IPX8

bal: 3ks, so svorkou, 41x28x19mm, 1 x 1÷4mm², IPX8

bal: 1ks, so svorkou, 45x37x24mm, 2 x 1÷4mm², IPX8

bal: 1ks, so svorkou, 53x39x24mm, 3 x 1÷4mm², IPX8

61x35x28mm, pre spájane káble a vodiče

63x41x28mm, pre spájane káble a vodiče

bal.: 4ks, 41x28x19mm, IPX8, pre spájane vodiče

bal.: 2ks, 45x37x24mm, IPX8, pre spájane vodiče

bal.: 1ks, 53x39x24mm, IPX8, pre spájane vodiče

bal.:2ks, 30x24x23mm, IPX8, pre spájane vodiče

bal.:50ks, 30x24x23mm, IPX8, pre spájane vodiče

bal.: 2ks, 33x52x26mm, IPX8, pre spájane vodiče

bal.: 20ks, 33x52x26mm, IPX8, pre spájane vodiče

bal.:2ks, 45x45x30mm, IPX8, pre spájane vodiče

bal.:20ks, 45x45x30mm, IPX8, pre spájane vodiče

bal.:2ks, 38x30x26mm, IPX8, pre spájane vodiče

bal.:25ks, 38x30x26mm, IPX8, pre spájane vodiče

Zástupný

so svorkou (5 x 6mm²) a priechodkami (4 x ø10÷16mm), 120x100x50mm, IP68

Zástupný

so svorkou (3 x 6mm²) a priechodkami (3 x ø10÷16mm), 90x90x50mm, IP68

bal.:2ks, 30x38x26mm, IPX8, pre spájane vodiče

bal.:25ks, 30x38x26mm, IPX8, pre spájane vodiče

300ml tuba, izolačná výplň v inš.krabicách,-60 až 200°C, >23kV/mm, IP68

300ml, izolačná výplň (zalievanie) v inš.krabicách,-60 až 200°C, 25kV/mm